Genus: Chasmatosuchus HUENE, 1940
= Chasmatosaurus OCHEV, 1979/HAUGHTON 1922 (sic)
Etymology:
= Jaikosuchus SENNIKOV, 1990
Etymology:

Species: rossicus HUENE, 1940
Etymology:

Holotype: PIN 2252/381

Locality: 1b, junction of R. Medvestya, Vakhneyevo, right bank of R. Sharzhenga (Flowing successively into Rivers Yug, Sukhona and Northern Dvina), Vologda region, Northern European Russia.

Horizon: Rybinskian Gorizont.

Biostratigraphy: Zone V.

Age: Early Olenekian, Vetluga stage, Upper Nammalian-Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: 2 articulated posterior cervical vertebrae, probably 5th-6th, or 6th-7th.

Referred material:

Locality: 2, Kudrino on R. Yug, Vologda region, Northern European Russia.

Horizon:

Biostratigraphy: Zone V.

Age: Early Olenekian, Vetluga stage, Upper Nammalian-Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN (PIAS USSR No.) 32-2355/25: Proximal half of left tibia.

 


Locality: 3 or 4 of Huene 1940, European Russia..

Horizon:

Biostratigraphy: Zone V.

Age: Early Olenekian, Vetluga stage, Upper Nammalian-Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN (PIAS USSR, No.) 160/9: Proximal half of left tibia.

 

NOVIKOV & SENNIKOV, 1995

Locality: Tikhvinskoye locality, right bank of the Volga River, 12 km form the city of Rybinsk, north of Moscow, European Russia.

Horizon: Rybinskian Gorizont.

Biostratigraphy: Zone V.

Age: Early Olenekian, Vetluga stage, Upper Nammalian-Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given:

= Tsylmosuchus samariensis SENNIKOV, 1990
Etymology:

Holotype: PIN 2424/6

Locality: Mechet' II locality, Mechet' ravine (tributary of Tavolzhanka River), Samara River Basin, Obshchiy Syrt area, Southern Urals, Borskoi District, Obshchii Syrt Region, European Russia.

Horizon: Rybinsk horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Induan, Lower Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Cervical vertebra.

Referred material:

PIN 2424/7, 8: 2 fragmentary vertebra.

_____________________________________________________________________________________


Species: magnus OCHEV, 1979
= Jaikosuchus magnus (OCHEV, 1979) SENNIKOV, 1990
Etymology: Latin, magnus, "large or great."

Holotype: PIN 951/65 (formerly SGU 104/3516)

Locality: Rassypnoe, right bank of the Ural River, 1.5 km NE of Rassypnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Petropavlovskaya Svita, Yarenskian Gorizont, Baskunchakina series.

Biostratigraphy: Zone VI.

Age: Upper Buntsandstein, Romashkino Series, Uppermost Olenekian Stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: 5th cervical vertebra.

Paratypes:

PIN 951/41: Left fibula.

Locality: Mescheryakovka II (Donguz IX), right bank of the Donguz River (Drainage basin of left bank of the Ural River), 0.6 km NW of Mescheryakovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Petropavlovskaya Svita, Yarenskian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Upper Buntsandstein, Uppermost Olenekian Stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4187/25: Neural arch of a cervical vertebra.