Genus: Coelodontognathus OCHEV, 1967
Etymology:

Species: ricovi OCHEV, 1967
Etymology:

Holotype: SGU 104/3101

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka Ravine, Village of Sirotinskaya, right boundary of the valley of the Don, Ilovlyansk District, Volgograd Region, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Gamskii Horizon, Yarenskii Superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Upper part of the Olenek Stage, Upper Nammalian –Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Fragmentary dentary.

_____________________________________________________________________________________

Species: donensis OCHEV, 1967
Etymology:

Holotype: SGU 104/3103

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka Ravine, Village of Sirotinskaya, right boundary of the valley of the Don, Ilovlyansk District, Volgograd Region, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Gamskii Horizon, Yarenskii Superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Upper part of the Olenek Stage, Upper Nammalian –Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Right dentary and 9 teeth.

Referred material:

SGU 104/3104: Left dentary.

SGU 104/3105: Right dentary.