Genus: Doniceps OCHEV & RYKOV, 1968
Etymology: In reference to the Don River.

Species: lipovensis OCHEV & RYKOV, 1968
Etymology:

Holotype: 204/3106

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka Ravine, Village of Sirotinskaya, right boundary of the valley of the Don, Ilovlyansk District, Volgograd Region, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Gamskii Horizon, Yarenskii Superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Upper part of the Olenek Stage, Upper Nammalian –Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Premaxilla.