Genus: Neosinasaurus YIN & ZHOU, 2000
Etymology:
= Sinasaurus ZHOU, in YIN, ZHAO, CAO, YU & LUO, 2000
Etymology:

Species: hoangi (YIN, ZHAO, CAO, YU & LUO, 2000) YIN & ZHOU, 2000
Etymology:
= Sinasaurus hoangi ZHOU, in YIN, ZHAO, CAO, YU & LUO, 2000

Holotype:

Locality: Xinpu, Guanling County, Guizhou Province, China.

Horizon: Wayao Formation.

Biostratigraphy:

Age: Late Triassic.

Material: Nearly complete specimen.