Sp QU, JIANG & SUN, 2008

Locality: Xinpu, Guanlong County, Anshun Prefecture, Guizhou Province, China.

Horizon: Wayao Member, Falang Formation.

Biostratigraphy:

Age: Carnian Stage, Lower Late Triassic Epoch, Late Triassic.

Material:

PKU-P-1230: Fragmentary skull.