Genus: Chiayusaurus BOHLIN, 1953 (nomen dubium)
Etymology: For Jiayuguan (Chia-yu-kouon) in Gansu Province, China, near where the specimen was found, and Greek, sauros, “lizard”: “Jiayu lizard”.
= Chiayasaurus DONG, 1977 (sic)
= Chiayausaurus DONG, 1977 (sic)
= Chiayiisaurus ROZHDESTVENSKY & TATARINOV, 1964 (sic)
= Chiayuesaurus YOUNG, 1958 (sic)
= Chiryuesaurus YOUNG, 1958 (sic)


Species: lacustris BOHLIN, 1953
Etymology: Latin, lacustris, "lacustrine."
= Chiayusaurus lacustris BOHLIN, 1953 (nomen dubium)
= Chiayasaurus laciatain DONG, 1977 (sic)

Holotype:

Locality: Dacaotan, Jalyuguan (Chia-Yu-Kuan), West Kansu, Gansu (Kansu) Province, China.

Horizon: Xinminbao Group.

Biostratigraphy:

Age: Late Barremian-Albian Stage, Gallic Subepoch, Early Cretaceous Epoch, Early Cretaceous.
Note: According to Sun, Ailing, Li Jinling, Ye Xiangkui, Dong Zhiming and Hou Lianhai, 1992 Late Jurassic.

Material: Tooth.

Referred material:

DONG, 1977

Locality: Nanhu, southeast of Qiketai, Shanshan District, Turpan, Eastern Gansu (Kansu) Province, China.

Horizon: Huoyanshan Formation (Xinminpa Formation).

Biostratigraphy:

Age: Late Jurassic.

Material:

Number: Not given: Tooth.

 


= Chiayusaurus aff. sp BOHLIN, 1953

Locality: Hui-hui-p'u, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material:

Number: Not given: Fragmentary tooth.

 

= Mongolosaurus aff. sp BOHLIN, 1953

Locality: Hui-hui-p'u, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material:

Number: Not given: Fragmentary tooth.