Genus: Fushanosaurus WANG, WU, LI, JI, LI, & GUO, 2019
Etymology:

Species: qitaiensis WANG, WU, LI, JI, LI, & GUO, 2019
Etymology: In reference to Qitai area, Junggar Basin, Xinjiang Province, China.

Holotype: FH000101

Locality: Qitai area, Junggar Basin, Xinjiang Province, China.

Horizon: Shishugou Formation.

Biostratigraphy:

Age: Late Jurassic.

Material: