LI, 2001

Locality: Meipu Town, Yunxian County, Hubei Province, China.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Late Cretaceous.

Material: