Genus: Qianichthyosaurus LI-CHUN, 1999
Etymology Derived from « Qian », the abbreviation of Guizhou Province, and Greek, sauros, « lizard » : Qian lizard.

Species: zhoui LI-CHUN, 1999
Etymology: In honor of the late paleontologist Zhou Mingzhen (Chow Minchen).

Holotype: IVPP V11839

Locality: Huangtutang, Zinpu, Guanling County, Guizhou province, Southwestern China.

Horizon: Wayao Member, Falang Formation.

Biostratigraphy:

Age: Carnian Stage, Lower Late Triassic Epoch, Late Triassic.

Material: Nearly complete specimen.

Paratype: IVPPV 11838: Nearly complete specimen.

WANG, BACHMANN, HAGDORN, SANDES, CUNY, CHEN, WANG, CHEN, CHENG, MENG, & XU, 2007

YIGMR XTwQ-3: Complete skeleton.

YIGMR TR00040: Nearly complete skeleton.

YIGMR TR00047: Skull.

Referred material:

MAISCH, JIANG, SUN, SUN & STOHR, 2008

Locality: Xiaowa, Xinpu, Guanling, Guizhou Province, China.

Horizon: Wayao Member, Falang Formation.

Biostratigraphy:

Age: Carnian Stage, Lower Late Triassic Epoch, Late Triassic.

Material:

GMPKU-P-1208: Nearly complete skull.

 

NICHOLLS, WEI & MANABE, (2002) 2003

Locality: XinpuXiang, 40 km west of Guanling, an autonomous county of Pyuit and Miao Minorities, Guizhou Province, China.

Horizon: Base of the Wayao Formation.

Biostratigraphy:

Age: Carnian Stage, Middle Late Triassic Epoch, Late Triassic.

Material:

CMNH V1412/C1120: Skull and nearly complete skeleton.

 

= Mixosaurus guanlingensis CAO in YIN, ZHAO, CAO, YU & LUO, 2000
Etymology: In reference to Guanling, Guizhou Province, China.

Holotype: GMR 006

Locality: Xiang Maoao, Xinpu, Guanling, Guizhou Province, China.

Horizon: Wayao Member, Falang Formation.

Biostratigraphy:

Age: Carnian Stage, Lower Late Triassic Epoch, Late Triassic.

Material: A damaged skull, and nearly complete skeleton with incomplete forefin.

_____________________________________________________________________________________