Sp

TVERKOKHLEBOV, TVERDOKHLEBOVA, SURKOV & BENTON, 2002

Locality: Urayinskoe, Bolshoy Irgiz River, 2 km east of Ukrayinka village, Samara Region, Eastern European Russia.

Horizon: Gostevskaya Svita, Ust-Mylian Gorizont, Upper Vetlugan Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Upper Buntsandstein, Uppermiddle Olenkian Stage, Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: