Genus: Samarabatrachus NOVIKOV, 2016
Etymology:

Species: bjerringi NOVIKOV, 2016
Etymology:

Holotype: PIN 2426/16

Locality:

Horizon:

Biostratigraphy:

Age:

Material: Fragmentary skull.