Genus: Syrtosuchus NOVIKOV, 2016
Etymology:

Species: samarensis (SENNIKOV, 1981) NOVIKOV, 2016
Etymology: In reference to the Samara River.
= Wetlugasaurus samarensis SENNIKOV, 1981

Holotype: PIN 4627/1 (was SGU 1277/1)

Locality: Village of Shulayevka, gully ravine of Gur'yev (tributary of Tarpanovka River), Basin of Samara River, Orenburg District, European Russia.

Horizon: Lower subseries of Vetluga series.

Biostratigraphy:

Age: Early Triassic.

Material: Fragmentary skull.

Referred material:

Locality: Zaplanynoye-Sosnoyoye II, Sosnovyy ravien above Zaplanvnoye, base of Samara River, Kuybyshev region, European Russia.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Early Triassic.

Material:

PIN 2426/1, 2: 2 fragments of skull.

 

Locality: Vetlyanskiy ravien at Zapalvnoye, Samara River Basin, Kuybyshev Region, European Russia.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Early Triassic.

Material:

SGU 933/1: Anterior part of a skull.

 

Locality: Upper reaches of Kindel' River, Basin of Kamysh-Samarika River, Orenburg Region, European Russia.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Early Triassic.

Material:

SGU 119/1: Fragment of anterior part of skull.

 

TVERKOKHLEBOV, TVERDOKHLEBOVA, SURKOV & BENTON, 2002

Locality: Krasnaya Yaruga I, Krasnaya Yaruga ravine, right tributary of the Sorochka River, 4 km east of Fedorovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Lower jaw.


Locality: Rodnikoviy Dol, Rodnikoviy Dol ravine, right tributary of the Sorochka River, 3.5 km north of Fedorovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Lower jaw.


Locality: Kamenny II, Kamenny ravine, right tributary of Soroka River, 0.6 km east of Markovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Posterior part of a skull.


= Wetlugasaurus samariensis (?)

Locality: Volchiy II, Volchiy ravine, right tributary of the Malaya Pogromka River, 2/4 km NE of Kazanka Village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Locality: Kamenny II, Kamenny ravine, right tributary of Soroka River, 0.6 km east of Markovka village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Lower jaw fragments.

 

Locality: Shulaevka I, Gurev ravine, 4.4 km west of Shulaevka village, Orenburg Region, Eastern Europearn Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Skull.

 

Locality: Zaplavnoe-Sosnovoe, left bank of the Samara River, 2.2 km SE of Zaplavnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given:

 

Locality: Zaplavnoe I, left bank of the Samara River, 1.2 km east of Zaplavnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Pterygoid.

Locality: Zaplavnoe II, left bank of the Samara River, 0.8 km east of Zaplavnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Parasphenoid.

 

Locality: Vetlyanovsky I, Vetlyanovsky ravine, left tributary of the Samara River, 0.8 km south of Zaplavnoe village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Kopanskaya Svita, Vokhmian Gorizont, Lower Vetulgian Supergorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lower Buntsandstein, Induan stage, upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

Number: Not given: Skull fragment.

_____________________________________________________________________________________

Species: morkovini SENNIKOV, 1981
Etymology:

Holotype: PIN No. 4513/26

Locality:

Horizon:

Biostratigraphy:

Age:

Material: Fragmentary skull.