Genus: Chalishevia OCHEV, 1980
Etymology:

Species: cothurnata OCHEV, 1980
Etymology:

Holotype: PIN 4366/1 (formerly SGU 104/3852)

Locality: Bukobay VII locality (incorrectly reported as Bukobya VI by OCHEV, 1980), Buko-bay gulley, Berkyanka River basin, Sol’Iletsk district, Orenburg Province, European Russia.

Horizon: Buko-Bay Formation.

Biostratigraphy:

Age: Middle Triassic.

Material: Left nasal and maxilla.

Paratypes:

PIN 43866/3 (formerly SGU 104/3854):8 teeth.

PIN 4366/2 (formerly SGU 104/3853): Right quadrate.

PIN 2867/18: Partial right nasal.

Referred material:

PIN 2867/7: Partial right nasal.


Locality: Koltayevo III locality in Kyuragaza district, Bashkirian USSR.

Horizon:

Biostratigraphy:

Age: Middle Triassic.

Material:

PIN 2867/18 (formerly SGU 104/3862): Fragment of nasal.

 

TVERKOKHLEBOV, TVERDOKHLEBOVA, SURKOV & BENTON, 2002

Locality: Belyaevsky I (Bukobay V), right bank of the Bukobay ravine (drainage basin of the left bank of the Ural River), 7.5 km east of Belyaevsky village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Bukobayan Svita, Bukobay Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lettenkohle, Ladinian Stage, Upper Mid Triassic Epoch, Upper Middle Triassic.

Material:

Number: Not given:

 

Locality: Belyaevsky II (Bukobay VII), right bank of the Bukobay ravine (drainage basin of the left bank of the Ural River), 6km ENE of Belyaevsky village, Orenburg Region, Eastern European Russia.

Horizon: Bukobayan Svita, Bukobay Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Lettenkohle, Ladinian Stage, Upper Mid Triassic Epoch, Upper Middle Triassic.

Material:

Number: Not given: