Genus: Tsylmosuchus SENNIKOV, 1990
Etymology:

Species: jakovlevi SENNIKOV, 1990
Etymology:
= Thecodontosaurus sp JAKOVLEV, 1916
= Chasmatosuchus magnus OCHEV, 1979 (partim)

Holotype: PIN 4332/1

Locality: Cherepanka III Locality, Cherepanka River (Tributary of Tsil'ma River), Pechora River basin, Ust’Tsylma District, Komi Republic, European Russia.

Horizon: Charkabozhskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon, Ustmylian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Cervical vertebra.

Referred material:

PIN 4332/2: Cervical vertebra.

PIN 4332/3: Fragmentary ilium.

 


Locality: Tsil'ma I Locality, Tsil'ma River, Pechora River Basin, Arkhangel’sk Province, European Russia.

Horizon: Charkabozhskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon, Ustmylian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4332/4: Cervical vertebra.

 


Locality: Tsil'ma II Locality, Tsil'ma River, Pechora River Basin, Arkhangel’sk Province, European Russia.

Horizon: Charkabozhskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon, Ustmylian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4332/5: Cervical vertebra.

 

Locality: Tsil'ma V Locality, Tsil'ma River, Pechora River Basin, Arkhangel’sk Province, European Russia.

Horizon: Charkabozhskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon, Ustmylian Gorizont.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4333/7: Fragmentary ilium.

 


Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 3, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon, Early Triassic.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/12: Cervical vertebra.

 


Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 015-4, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/13: Cervical vertebra.

 

Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 43-8, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/14: Epistropheus.

 


Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 43-9, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/15: Fragmentary cervical.

 

Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 43-10, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/16: Cervical vertebra.

 

Locality: Pizham-Mezenskaya River, Mezen' River Basin, Outcrop 43-12, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3359/17: Cervical vertebra.

 


Locality: Vybor II locality, Vybor River, Mezen' River Basin, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3360/4: Cervical vertebra.

 


Locality: Vybor River, Mezen' River Basin, Outcrop 7a-5, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3360/5: Fragmentary cervical vertebra.

 


Locality: Rodoma I Locality, Rodoma River, Mezen' River Basin, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3716/1: Cervical vertebra.

 


Locality: Niz'ma River, Mezen' River Basin, Outcrop 1, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4339/1: Epistropheus.

 


Locality: Velikiy Creek, Kyssa River, Mezen' River Basin, European Russia.

Horizon: Pizhma-Mezenskaya Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4340/1: Cervical vertebra.

 

Locality: Logachevka, 1.6 km NW of Logachevka village, Bolshaya Pogromka river, left shore of Samara River at Dolgiy Yar, Buzulukskji Rajon, Samra basin, Orenburg Province (Orenburgskaya Oblast), southeastern European Russia.

Horizon: Gostevskaya Svita, Ust-Mylian Gorizont, Upper Vetlugan Supergorizont (Sludkian Horizon, Vetluga Formation).

Biostratigraphy:

Age: Upper Buntsandstein, Uppermiddle Olenkian Stage (Upper Nammalian Stage), Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 4196/2: Cervical vertebra.

 


Locality: Kula II Locality, Kula River, Vashka River Basin, tributary to the Mezen' River, European Russia.

Horizon: Vashka Formation, Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 3705/2: Cervical vertebra.

 


Locality: Gol'shaya Sludka Locality, Vetluga River, European Russia.

Horizon: Sludka Horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Early Olenekian, Upper Nammalian Stage, Middle Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

TsNIGIR 1562/18: Cervical vertebra.

 

SENNIKOV, 1999

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka Ravine, Village of Sirotinskaya, right boundary of the valley of the Don, Ilovlyansk District, Volgograd Region, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Gamskii Horizon, Yarenskii Superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Late Olenekian, Upper Spathian Stage, Upper Scythian Epoch, Early Triassic.

Material:

PIN 1043/534, 535: 2 fragmentary centra of cervical vertebrae.

PIN 1043/539: Postorbital.

PIN 1043/528: Squamosal.

PIN 1043/541-543, 635: Small thoracic vertebrae.

_____________________________________________________________________________________

Species: samariensis SENNIKOV, 1990
Etymology:

Holotype: PIN 2424/6

Locality: Mechet' II locality, Mechet' ravine (tributary of Tavolzhanka River), Samara River Basin, Obshchiy Syrt area, Southern Urals, Borskoi District, Obshchii Syrt Region, European Russia.

Horizon: Rybinsk horizon, Vetluga superhorizon.

Biostratigraphy:

Age: Induan, Lower Scythian Epoch, Early Triassic.

Material: Cervical vertebra.

Referred material:

PIN 2424/7, 8: 2 fragmentary vertebra.


_____________________________________________________________________________________

Species: donensis SENNIKOV, 1990
Etymology:

Holotype: PIN 1043/42

Locality: Donskaya Luka Locality, Lipovskaya Balka ravine, Don River Basin, Ilovlyanskii district, European Russia.

Horizon: Lipovskaya Formation, Yarenskiy horizon.

Biostratigraphy:

Age: Late Olenekian, Upper Spathian Epoch, Early Triassic.

Material: Fragmentary cervical vertebra.