Genus: Nova? sensu BONDE, & LEAL, 2015

Holotype: Mineralogisk Museum Kopenhagen, Nr. 1891. 738

Locality: Solnhofen, Bayern (Bavaria) State, Germany.

Horizon: Solnhofen.

Biostratigraphy:

Age: Upper Tithonian Stage, Upper Malm Epoch, Late Jurassic.

Material: Fragmentary skull and skeleton.