Genus: Yixianopterus LU, JI, YUAN, GAO, SUN & JI, 2006
Etymology: Yixian refers to the Yixian Formation, in which many beautiful fossils were discovered, Greek, pterus, "wing", the common suffix of pterosaur taxa.

Species: jingangshanensis LU, JI, YUAN, GAO, SUN & JI, 2006
Etymology: Jingangshan referes to the fossil locality, where the Jingangshan bed of the Yixian Formation is well exposed.

Holotype: JZMP-V-12

Locality: Jingangshan, Yixian County, Liaoning Province, China.

Horizon: Upper part of the Yixian Formation.

Biostratigraphy:

Age: Early Cretaceous.

Material: Fragmentary skull and fragmentary skeleton.